Wdrożenie SprutCAM ROBOT

Wdrożenie systemu SprutCAM robot odbywa się w 4 podstawowych etapach. Każdy etap ma pełne wsparcie firmy Premium Solutions Polska w zakresie oprogramowania SprutCAM oraz podstawowych kwestii z zakresu pracy i konfiguracji robotów przemysłowych zastosowanych w aplikacji. Sukces wdrożenia całego procesu jest efektem pracy zespołowej dostawcy oprogramowania oraz integratora systemu zrobotyzowanego.

Elementami bazowymi w procesie integracji systemu CAM z dowolną stacją zrobotyzowaną są:

Model CAD stacji zrobotyzowanej (bez szczegółowych elementów)

Przykładowa składnia i struktura kodu roboczego

Wykonanie pełnego opomiarowania elementów stacji zrobotyzowanej (parametry TCP narzędzia, bazy detalu obróbczego oraz elementów kolizyjnych) wraz z uwzględnieniem wymiarów kinematyki robota przemysłowego.

Proces wdrożenia oprogramowania SprutCAM ROBOT

Stworzenie stacji

Wdrożenie stacji

Szkolenie z obsługi

Wsparcie techniczne

1. Stworzenie stacji

Stacja w środowisku SprutCAM jest tworzona w oparciu o projekt i wytyczne klienta. Dzięki rozległym narzędziom oprogramowania SprutCAM i doświadczeniu naszych programistów jesteśmy w stanie przed wytworzeniem stacji wykonać stosowne symulacje i analizy, mające na celu poznanie mocnych i słabych stron celi zrobotyzowanej (maksymalizacja zakresów roboczych maszyny, sposób montażu narzędzia na flanszy, optymalne rozmieszczenie narzędzi wokół robota, wybór chwytu detalu) jeszcze przed budową stacji!

1.1. Synteza stacji zrobotyzowanej

Proces syntezy polega na deklaracji pełnej kinematyki maszyny oraz automatyki zewnętrznej w skład, której wchodzą stoły obrotowe, elementy ruchome chwytaków, osie dodatkowe liniowe/obrotowe. Na tym etapie pracy wykorzystywane są modele CAD elementów aktywnych (model robota, chwytaki, kinematyki zewnętrznej) i kolizyjnych (pozycjonery, szafy sterownicze, wygrodzenia, ściany) oraz dobór globalnych ustawień środowiska programistycznego SprutCAM. Synteza jest zakończona w momencie pojawienia się możliwości uzyskania pełnej funkcjonalności wirtualnej stacji zrobotyzowanej.

1.2. Symulacja procesu

Etap rozpoczyna się na dokładnym określeniu jak proces przemysłowy ma wyglądać i przebiegać, a następnie przełożenie całego opisu do cyfrowego świata SprutCAM Robot. W tym celu oprogramowanie wspiera użytkownika szeregiem dedykowanych operacji obróbczych oraz różnorodnymi ustawieniami występującymi w każdej z operacji. Moduł raportowania pozwala dokumentować przebieg i efekty prac.

1.3. Analiza symulacji pod kątem mocnych i słabych stron

Symulacja procesu dostarcza szereg wyczerpujących informacji na temat podatności na kolizje, wpadanie w osobliwości, wpadanie w limity oraz zakres roboczy maszyny dla wybranego ustawienia elementów. Użytkownik stacji dzięki jasnemu i przejrzystemu interfejsowi oprogramowania SprutCAM jest w stanie dowolnie rozstawiać komponenty stacji i sprawdzać jak wpłynie to na proces obróbczy. Takie podejście pozwala przenieść poligon doświadczalny z głośnej i zmiennej hali produkcyjnej do ciepłego biurowego zacisza bez narażenia projektu na nieprzyjemne następstwa takie jak np. dodatkowe koszty i czas związany z mechanicznymi modyfikacjami, testami i ew. kolizjami i uszkodzeniem sprzętu.

1.4. Stworzenie dedykowanego postprocesora

W oparciu o przykład składni kodu generowanego na robota lub nadrzędny system sterowania tworzony jest postprocesor dostosowany do potrzeb stacji zrobotyzowanej. Postprocesor ma możliwość tłumaczenia języka SprutCAM na język natywny maszyny z możliwością wplatania logiki, filtrów, czy innych funkcji dodatkowych wskazanych przez integratora systemów. To dzięki postprocesorowi następuje wygenerowanie kodu roboczego, który następnie jest wykorzystywany przez system zrobotyzowany.

2. Wdrożenie stacji

Etapem wdrożenia stacji jest zwieńczeniem wcześniejszych prac i polega na uruchomieniu procesu u klienta. Proces wdrożenia w zależności od możliwości i potrzeb klienta i integratora może się odbywać przy wsparciu Techników Premium Solutions Polska na miejscu u klienta lub z zapewnieniem wsparcia zdalnego, które w wielu przypadkach jest wystarczające.

3. Szkolenie z obsługi stacji

W zależności od potrzeb szkolenie z obsługi stacji może mieć następujące scenariusze:

1 Szkolenie z zaprojektowanej stacji jest prowadzone w sali szkoleniowej firmy Premium Solutions Polska, w której osoby szkolone są goszczone.

2 Szkolenie podobnie jak wyżej odbywa się z udziałem trenera, natomiast jest ono prowadzone zdalnie. Osoba szkolona i osoba szkoląca nawiązują połączenie audio/wizualne, podczas którego obie osoby widzą swoje monitory oraz drugiej osoby.

3 Szkolenia u klienta odbywa się w miejscu wskazanym przez klienta. Firma Premium Solutions Polska zapewnia po swojej stronie rzutnik wysokiej jakości, na potrzeby realizacji szkoleń mobilnych w pomieszczeniach, które nie posiadają możliwości dzielenia ekranu. Dodatkowym atutem jest możliwość pracy na zaprojektowanej maszynie rzeczywistej.

4. Wsparcie techniczne

Opcjonalny pakiet usługi utrzymania zapewnia użytkownikowi asystę podczas modyfikacji postprocesora, materiałów dodatkowych, rozwiązywania problematycznych zagadnień przez zdalne sterowanie lub video konferencje, aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, możliwość aktywnego uczestnictwa w doskonaleniu oprogramowania, dostępu do preferencyjnych warunków dodatkowych modułów lub licencji, pakietów szkoleń lub konsultacji.

Pobierz i testuj najlepszy system do programowania robotów przemysłowych

Wydajne rozwiązanie do programowania robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym kodzie robota w 6 i więcej osiach.